BA School of Business and Finance (BA SBF) is one of the leading, self-financing business schools in Latvia. It was founded in 1992 as Banking College under the Bank of Latvia and in 1997 accredited as Higher Educational Institution. Today it offers undergraduate, graduate and post-graduate programmes in Economics and Entrepreneurship, Business Administration and Finance. The study processes have gained an explicit international dimension. Graduates are nationally and internationally recognized entrepreneurs, managers, consultants, experts and professionals. The amount of students in BA School of Business and Finance is 1500. BA School of Business and Finance has successfully participated in many transnational cooperation actions over the past ten years, such as ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES, TEMPUS, ESF, 6TH FRAMEWORK and PROGRESS. In 2010, BA School of Business and Finance has been awarded Investors in Excellence certificate by the British Quality Foundation, which proves that BA School of Business and Finance has obtained a status of an excellent organization and now ranks among the leading Baltic organizations that ensure quality management. It has also been selected for the 2007/2008 Eduniversal Official Selection (the first universal panorama of the 1000 business schools that count on Earth considering their international influence and recognition) by the International Scientific Committee. In 2012, BA School of Business and Finance will celebrate its 20th anniversary. It supports United Nations initiatives and follows the Principles for Responsible Management Education. BA School of Business and Finance is located in Riga which is a very exciting and interesting place to pursue studies and gain an insight into the whole Baltic region.

———

Banku augstskola sniedz starptautisku biznesa un finanšu izglītību, īstenojot kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas visos studiju līmeņos. Augstskolā tiek nodrošinātas kompetencēs balstītas studijas, kuru pamatā iestrādāta spēcīga saikne ar reālo biznesa vidi. Svarīga loma tiek piešķirta atsaucībai pret studentu, darbinieku un sabiedrības vajadzībām. Tiek veicināta produktīva saskarsme starp augstskolas akadēmisko personālu, administrāciju un Studentu padomi, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Augstskola aktīvi sadarbojas ar ekspertiem un nozares speciālistiem no dažādām Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem, kuru pārstāvji tiek aicināti piedalīties studiju programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī augstskolas stratēģisko attīstības virzienu izvēlē. Banku augstskola darbojas kopš 1992.gada, tās zīmols ir atpazīstams kā Latvijā, tā starptautiski. Studiju programmu īstenošanā un kopēju dubultdiplomu piedāvāšanā aktīvi tiek piesaistīti pašmāju un ārvalstu partneri, tādējādi paaugstinot studiju programmu kvalitāti un Banku augstskolas atpazīstamību. Augstskola piedalās daudzās starptautiskās aktivitātēs, kas dod iespēju studentiem gūt teorētisko un praktisko pieredzi Eiropas augstskolās, kā arī iepazīt citu valstu darba tirgus prasības. Banku augstskola mērķtiecīgi veicina studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitāti Erasmus programmas ietvaros. Dalība starptautiskajās biznesa nedēļās un apmaiņās ļauj studentiem tuvāk iepazīt starptautisko vidi, bet pasniedzējiem – pilnveidot studiju kursus. Augstskolas akadēmiskais personāls mobilitātes ietvaros pasniedz lekcijas un tiekas ar sadarbības augstskolu kolēģiem, tādejādi ceļot savu kvalifikāciju un gūstot pieredzi, kas ļauj paaugstināt studiju kursu kvalitāti. Pašmāju un starptautiskās pieredzes apmaiņās piedalās arī administratīvais personāls, tādējādi apgūstot jaunas zināšanas un stimulējot labāko prakses piemēru ieviešanu augstskolā. Banku augstskolā liela nozīme tiek piešķirta personāla darbības attīstības veicināšanai. Augstskolas akadēmiskie spēki regulāri tiek aicināti sniegt ekspertu viedokļus plašas saziņas līdzekļos, kas norāda uz viņu augsto profesionalitāti un atsaucību sabiedrības vajadzībām. Studenti un pasniedzēji aktīvi iesaistās pētnieciskajā darbā, mācību līdzekļu izdošanā, kā arī piedalās starptautiskās zinātniskajās konferencēs. Banku augstskolā vienlīdz svarīga uzmanība tiek pievērsta augstas kvalitātes nodrošināšanai kā studiju tā administrēšanas procesiem. Augstskolā tiek uzturēta sertificēta iekšējā kvalitātes vadības sistēma, atbilstoši starptautiskā standarta „Investors in Excellence” prasībām. Papildus studiju klāstam, augstskola darbojas vietējos un starptautiskos projektos, piedāvā tālākizglītības kursus un iespējas ikvienam interesentam apmeklēt jebkuru studiju kursu klausītāja statusā. Lai paplašinātu Banku augstskolas devumu sabiedrībām, regulāri tiek organizētas bezmaksas publiskās lekcijas par tautsaimniecības un finanšu jomās aktuālām tēmām.